ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดสวนถาดแบบชื้นแบบมืออาชีพ โดยมีอาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ เป็นวิทยาการบรรยายเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น1 อาคารกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...ภาพ :ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10:39 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และงานบริการวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับช่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม งานบริการวิชาการและงานวิจัยของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สถาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 18:54 น.
งานวิจัยและบริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย กิจกรรม KM งานวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการเบิก - จ่าย ทุนวิจัยภายนอก กล่าวเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 20:25 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2562 ( Field Day )" วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร 750 คน เข้าเยี่มชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 1.ฐานการผลิตผักอินทรีย์ 2.การเพาะต้นกล้างอก 3.ฐานสมุนไพร 4.การขยายพันธุ์ไม้ผล 5.การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 6.ฐานพืชไร่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 14:11 น.
อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าเยี่ยมชม สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การผลิตผัก และฐานเรียนรู้การผลิตเห็ด บรรยายและต้อนรับโดย นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พิเศษ และอาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:24 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร ประกาศเชิดชูเกียรติ ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2561โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษร เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังกล่าว ดังนี้ 1.ประเภทนักวิจัยยอดเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ผู้มีผลงานจดทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ผู้มีผลงานจดอนุสิทธิบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด 3 ปี 2.ประเภทนักวิจัยดีเด่น -ผู้ที่ได้รับเงินทุนวิจัยสูงสุด อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ( เป็นผู้ที่ได้รับเงินวิจัยรวมตามสัดส่วน จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสูงสุด ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) -ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ( เป็นผู้ที่ส่งผลงานวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ ทั้งใน ระดับชาติหรือนานาชาติ รวมค่าน้ำหนักผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15:05 น.
หน้าที่ 16