ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการวิชาการและวิจัย จะจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยร่วมภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร "แนวทางการเสนอโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานเอกชน" โดยอาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานเอกชน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล "แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยสู่ธุรกิจ (start up)" โดยคุณทิวา จามะรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด จากนั้นเป็นการบรรยาย หัวข้อ "การบริหารงานวิจัยร่วมหน่วยงานเอกชนและชุมชน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 19:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ "การใช้งานระบบสารสนเทศของคณะผลิตกรรม" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหารแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ โดยมีการบรรยายหัวข้อ “ระบบโครงการ และขั้นตอนการทำงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร erp.mju.ac.th” โดยคุณอาทิตย์ แก้วถาวร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะนำเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ผู้ช่วยคณบดี จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้อง C 302 ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารแม่โจ้ 60 ปี    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 15:57 น.
อาจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการเชิงรุก คณะผลิตกรรมการเกษตร” วันระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โครงการหลวงหนองหอย โครงการหลวงแม่เหียะ และห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 15:03 น.
มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำคณะครูจาก Wangsel Insutitute for the Deaf จากประเทศภูฏาน จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ร่วมต้อนรับและบรรยายโดยนายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการ) ณ ฐานเรียนรู้เห็ด สาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาพ: นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 18:18 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรม KM การวิจัย การจัดทำวารสารวิชาการให้มีคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยมีอาจารย์สุภักตร์ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:11 น.
นายสันต์ชัย มุกดา หัวหน้าฐานเรียนรู้เห็ดอารักขาพืช เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การทำเชื้อและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า เพื่อบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน จำนวน 38 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม๋โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:48 น.
หน้าที่ 17