ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การทำเชื้อและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า เพื่อบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน กล่าวรายงานโดยนายสันต์ชัย มุกดา หัวหน้าฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ โดยมีการอบรมหัวข้อต่างๆดังนี้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเห็ดในอาหารวุ้นและเมล็ดธัญพืชโดย ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ การทำเชื้อเห็ดนางรม-นางฟ้าในถุงพลาสติก โดยนายสันต์ชัย มุกดาและนายเสกสรร กันธะ การปลูกเชื้อเห็ดนางรม –นางฟ้าในก้อน โดยนายสันต์ชัย มุกดา   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมผู้บริหารคณะฯ ร่วมต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Professor Dr. Chen Xin พร้อมคณะจาก Jiangsu Academy Agricultural Science ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี จากนั้นพาเยี่ยมชมเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม 35 ไร่ และโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ....ภาพ:นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:28 น.
ศูนย์การศึกษานนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด ผู้เข้าร่วมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ โดยมีนายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนยวิจัยและพัฒนาลำไย และศูนย์วิจัยไส้เดือนดิน ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายฐานบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชภาคเหนือ “ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชมือใหม่ ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง วันที่ 21-27 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะด้านการปรับปรุงพันธุ์ให้แก่นิสิต/นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนและการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชระหว่างนิสิต/นักศึกษาระหว่างสถาบันต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นได้ต่อไปในอนาคต มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 50 คน โดยเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:32 น.
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ ฐานเรียนรู้ผัก ฐานเรียนรู้ไม้ผล ฐานเรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินแม่โจ้ ร่วมให้บริการความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านการเกษตรให้แก่ประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมฐานบริการความรู้ด้านการเกษตร จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้แทนฐานเรียนรู้ต่างๆ และบุคลากรกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ    ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 19:46 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลงานวิจัยวิจัย ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร จึงได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) ด้านการวิจัยขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ประสบการณ์การนำผลงานวิจัยมาใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์ในคณะผลิตกรรมการเกษตร (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 21:45 น.
หน้าที่ 18