ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา พรมกอง รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฝ่ายวิจัย นำเยี่ยมชมหน่วยให้บริการทางวิชาการต่างๆ ของทางคณะฯ (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)  ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 14:46 น.
เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 14:44 น.
เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ และขอคำปรึกษาด้านการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ แนะนำการดำเนินการจัดงาน และนำเยี่ยมชมงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2558 (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 13:26 น.
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย และโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนักวิชาการของโครงการฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมปฏิบัติการ (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14:40 น.
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมพญาพิภักดิ์ นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้และไม้ผลเมืองหนาว จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูแปลงสาธิตการผลิตโกโก้และไม้ผลอื่นๆ ของสาขาวิชาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ ละอองศรี และอาจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14:25 น.
ฐานเรียนรู้ต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้แก่ ฐานเรียนรู้ไส้เดือนดิน ฐานเรียนรู้การผลิตผัก ฐานเรียนรู้การผลิตเห็นเศรษฐกิจ ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง ฐานเรียนรู้การผลิตองุ่นกระถาง ฐานเรียนรู้การผลิตพืชในระบบ GAP ฐานเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้พื้นเมืองไทยเชิงการค้า และฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงาน “อัจฉริยะคนพิการเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ ด้านสังคม สำหรับคนพิการในโรงเรียน นอกโรงเรียน ทุกระดับการศึกษาและทุกประเภทความพิการสู่สังคม ให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อกัน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคนพิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 4,000 คน (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 21:49 น.
หน้าที่ 19