ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอรี่ ณ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)  ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:13 น.
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มเกษตรกรบ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้กล้วยไม้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักวิชาการจากโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมปฏิบัติการ (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 1:18 น.
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเด็กนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เห็ด และฐานเรียนรู้กล้วยไม้ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี อาจารย์ปรีชา รัตนัง และนักวิชาการจากโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ บรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมปฏิบัติการ (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ลงเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:25 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ “งานนิทรรศการ งานครอบรอบ 50 ปี สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2558 โดยมีกิจกรรม แจกเมล็ดพันธุ์พืชผัก โดย อาจารย์ปรีชา รัตนัง การให้คำแนะนำการใช้ค่าวิเคราะห์ดินสำหรับการจัดการดินและรับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยหมัก การนำเสนอวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า และมีการแจกหัวเชื้อดินไมคอร์ไรซ่าในงานนี้ด้วย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง สาธิตการทำยาดมเขย่า แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยชมรมสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร โดย อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ (ข่าวกิจกรรม: งานบริการวิชาการและวิจัย)    ผู้บันทึก นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ ลงเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:28 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
หน้าที่ 20