ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดรายการทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมสัมภาษณ์ในรายการ มี นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา และ นางสาวปาณิศา วงค์ใส เป็นผู้ดำเนินรายการ  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:38 น.
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานทางด้านการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:32 น.
ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์วินัย แสงแก้ว ผอ. ศูนย์ปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดทำโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชง-กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซี.ที.พรอสเพอร์กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2563   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:18 น.
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร, อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนางกนกพร นันทดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” รำลึกชาตกาล 104 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:23 น.
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนักวิจัยพบแหล่งทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข. พบนักวิจัย) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16:23 น.
ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมทั้งนักวิจัยจากสาขาวิทยาการสมุนไพร ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และเจ้าหน้าที่จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ สู่การสร้าง "#สถาบันวิจัยยาธรรมชาติ" นำไปสู่ "#เภสัชกรธรรมชาติ" สร้างยาให้คนไทย ด้วยคนไทย จากทรัพยากรของไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:17 น.
หน้าที่ 3