ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาโครงการวิจัยเกษตร อาหาร และสุขภาพ ณ ห้อง 304 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 16:28 น.
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 รศ. ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี , ผศ. ดร.เรืองชัยจู วัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และบริษัทไฮโดรไทยจำกัด โดยบันทึกข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาผลิตข้าวโพดและผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจร ด้านการพาณิชย์ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิตต์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:59 น.
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการฝึกอบรมศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนโครงการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดย มี อาจารย์.ดร ปรมินทร์ นาระทะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:57 น.
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดย มี ผศ.ดร พุฒิสรรค์ เครือคำ ประธานกรรมการคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11:08 น.
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมอย่างปลอดภัยสู่การพัฒนาเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สำหรับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนใน อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย สวทช. ณ สวนมารวย อ. แม่ริมจ. เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:31 น.
อาจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ นำนักศึกษาจากสาขาวิชาปฐพี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำเอกสารเพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เมื่อวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:55 น.
หน้าที่ 4