ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเพื่อขอยื่นประเมินคุณภาพวารสารที่เข้าเกณฑ์ TCI ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานดำเนินการประชุม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:31 น.
นายสันต์ชัย มุกดา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์การเพาะเห็ดเพื่อดำรงชีพในครอบครัว ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กช 321จำนวน 80 คน จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11:55 น.
คณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรและศูนย์บริการวิชาการฯ ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับนายกเทศมนตรีเทศบาล หนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14:38 น.
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานทางด้านการให้บริการวิชาการ และวางแผนเกี่ยวกับงานทางด้านวิจัยของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14:31 น.
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนงานทางด้านบริการวิชาการและวิจัยประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 15:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี เข้าร่วมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น "Maejo Licensing and Pitching Day 2020" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ..ภาพ/ข่าว : งานบริการวิชาการและวิจัย   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 9:50 น.
หน้าที่ 5