ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

นายสันต์ชัย มุกดา ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับเชิญจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 -24 กันยายน 2563  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 9:47 น.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปี 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10:24 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผ่านศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร(10 หลักสูตร) ให้แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 543 คน ณ ฐานเรียนรู้ต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 ฐาน คือฐานเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ...ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง...ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ..และฐานเรียนรู้การดำนาปลูกข้าว เมื่อ วันที่ 15 - 18 กันยายน 2563   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:14 น.
วันที่ 9 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี และคณะทำงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 17:09 น.
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี เข้าร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการประจําปี 2563 เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และใช้เป็นยาฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้(อพ.สธ.-มจ.) เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณปี 2564 ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563ซึ่งจัดโดยงานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ....ภาพ/ข่าว:งานบริการวิชาการและวิจัย    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15:38 น.
หน้าที่ 6