ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับสาขาวิชาเกษตรเคมี จัดกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืชอาหารปลอดภัย แนวทางในการปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP) รวมทั้งมีการประเมินความพร้อมของเกษตรกร ในการขอรับรองแปลงปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ 5 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน 40 คน ....ภาพ/ข่าว:งานบริการวิชาการและวิจัย   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14:14 น.
งานบริการวิชาการและวิจัยคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยสาขาวิชาพืชไร่ จัดให้มีการฝึกอบรม การปลูกข้าวโพดอินทรีย์และถั่วเหลืองอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ....ภาพ/ข่าว:งานบริการวิชาการและวิจัย   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9:04 น.
นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาหมอกควันอย่างครบวงจร เกี่ยวกับการเพาะเห็ดโคนปลวก ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ชุมชนบ้านแพะเจดีย์ หมู่ 6 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563....ภาพ/ข่าว:งานบริการวิชาการและวิจัย   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 17:16 น.
นายรุ่งโรจน์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช นำคณะทำงานสนับสนุนดูแลรักษาและทาบกิ่งต้นบุนนาค รุกขมรดกของแผ่นดิน ดำเนินการเข้าพื้นที่ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน เพื่อทาบกิ่งเสริมรากต้นบุนนาคซึ่งมีอายุกว่า 70 ปี ให้มีสภาพที่แข็งแรงสามารถมีรากใหม่ที่ช่วยดูดธาตุอาหารและน้ำเพื่อเลี้ยงลำต้น ให้มีอายุยืนนานเป็นต้นไม้ที่เป็นมรดกของแผ่นดินต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ...ภาพ/ข่าว:งานบริการวิชาการและวิจัย   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 17:10 น.
นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยแก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ...ภาพ/ข่าว:งานบริการวิชาการและวิจัย   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9:28 น.
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิจัยร่วมกับงานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย มี. ผศ.ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16:41 น.
หน้าที่ 7