ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การเพาะเห็ดโคนน้อย" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริการอาชีพอิสระคนพิการและครอบครัว(ยิ้มสู้) ระดับพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ..ภาพ/ข่าว:งานวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง สวก.กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยและนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างเกษตรกรของไทยให้เป็น smart farmer ที่มีความแข็งแกร่งพร้อมรับทุกสถานการณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผอ. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) เป็นประธษนการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:26 น.
อ. ดร. สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาวิชาวนเกษตร(2/2562) ระดับปริญญาตรี เพาะกล้าไม้ป่าจากเมล็ดไม้ที่เก็บจากในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแจกฟรีสำหรับผู้ปกครองบัณฑิต ที่มาร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 – 2562 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 โดยทำการแจก ณ บริเวณตรงข้ามอาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11:58 น.
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีกิจกรรมการฝึกอบรม การผลิตเห็ดหลินจือและแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ ในโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในระบบเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาเห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร สํานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต. ป่าไผ่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ โดยมี นายปรีชารัตนัง ผอ. ศูนย์พัฒนาเห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร กล่าวรายงานและ ผ.ศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11:23 น.
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดกล้วยไม้ ในงานลานนาพฤกษชาติ ณ ช่วงพิพิธภัณฑ์ล้านนา หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 16:22 น.
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงานจัดโครงการ การมีส่วนร่วมในการศึกษา รวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์ ณ หมู่บ้านปงไคร้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 16:05 น.
หน้าที่ 8