ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีการอบรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนฐานเรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านป่าป๋อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าป๋อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12:02 น.
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้และทีมงาน ให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่ของวิทยาลัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11:23 น.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำคณาจารย์และบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13:53 น.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำกลุ่มนักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจ จำนวน 15 คน เข้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม การแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรในทัองถิ่น และการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อก่อเกิดให้เป็นรายได้สู่ครัวเรือน ณ ห้องปฎิบัติการสมุนไพร โดยมี ผศ.ดร.ภาวิณี อารีศรีสม, อาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม และ อาจารย์ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 16:42 น.
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสันต์ชัย มุกดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอแม่ทา ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการเพาะเห็ดป่า ที่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 16:30 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดประชุมเพื่อร่วมพัฒนาโครงการ Reinventing University ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดย มี ผ.ศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 16:18 น.
หน้าที่ 9