ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน งานบริการวิชาการและวิจัย

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตรและทีมงาน เข้าทำการปรับปรุงสภาพดินที่ปลูกต้นบุนนาค อายุกว่า 70 ปี ซึ่งเป็นต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดิน ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ด้วยการเสริมความชื้นให้กับระบบราก เพื่อให้แตกรากใหม่ โดยใช้กาบมะพร้าวสับและใยมะพร้าวพร้อมกับราดจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันโรคโคนเน่า และปลูกต้นบุนนาคภายในทรงพุ่มเพื่อทาบกิ่งเสริมรากต่อไป  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:04 น.
ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ และ อาจารย์ดร.ปิยะ พละปัญญา ร่วมกับนักศึกษาสาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรกรรมระดับครัวเรือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13:44 น.
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งแต ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยาเข้าศึกษาเรียนรู้ดูงานเกี่ยวกับเรื่องไส้เดือนดินกำจัดขยะ และการเพาะเห็ดหลินจือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักฟาร์ม 907 ไร่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13:26 น.
อาจารย์ ดร. สุธีระ เหิมฮึก ได้รับหนังสือเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดไม้ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ ทส. 1614.6.62/303 ให้ทำการสำรวจโครงสร้างของสังคมพืชป่าไม้ภายใต้โครงการฯ ร่วมกับ นายสุเมธ ธรรมนิยม นักวิชาการป่าไม้หัวหน้าโครงการ ฯ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนักศึกษาของสาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยจะได้ทำการศึกษาโครงการนี้และตรวจสอบร่วมกันในการติดตามแปลงวิจัยถาวรเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2565    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:41 น.
ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ร่วมกับนักศึกษาในรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการบริการวิชาการ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรกรรมระดับครัวเรือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ชุมชนบ้านเมืองวะ หมู่1 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:13 น.
ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ร่วมกับนักศึกษาในรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการบริการวิชาการ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรกรรมระดับครัวเรือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ชุมชนบ้านหนองก้นครุ   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 9:54 น.
หน้าที่ 10