ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศมาพร แสงยศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ และงานบริการการศึกษา ได้จัดซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 42 เมื่อ วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาลิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่  ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ลงเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:46 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
หน้าที่ 1

1