ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน พืชไร่
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาพืชไร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายใต้หัวข้อโครงการ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ เหิมฮึก และ อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 64 ท่าน ประกอบไปด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัททางเวชภัณฑ์ และผู้ที่สนใจ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15:48 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
หน้าที่ 1

1