ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษในเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการคนเก่ง" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่อง "การวิจัยทางสังคมศาสตร์" ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:11 น.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์” เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้กับนักศึกษาของหลักสูตรฯ สามารถพัฒนาหัวข้องานวิจัยได้อย่างครบถ้วน และสามารถนำหัวข้องานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดในการทำดุษฏีนิพนธ์ต่อไปในอนาคต    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:05 น.
เป็นอีก 1 วันที่มีความสุข ที่หลักสูตรฯของพวกเราจะได้พูดคุยและพบเจอผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา แต่หัวใจเดียวกันที่เชื่อมั่นและมั่นใจในหลักสูตรฯของคนไทยว่ามีคุณภาพไม่แตกต่างจากประเทศของตนเอง เป็นสิ่งท้าทายของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ไม่น้อยหน้าในด้านคุณภาพกับจีนแผ่นดินใหญ่บ้านเกิดของพวกเขา15 คน ไม่มากไม่น้อยสำหรับชาวต่างชาติในรอบนี้ ขอบคุณที่เชื่อมั่นในคุณภาพเชิงวิชาการของพวกเรา การศึกษาที่ไร้พรหมแดนอย่างแท้จริง   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 20:48 น.
ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากรให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นลำดับแรกในการสร้างความรู้ ความเข้าใจของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาต่อ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานในด้านงานวิจัย ได้ทำความรู้จักคณาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนๆที่จะมาศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตรฯ โดยในครั้งนี้ทางหลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 28 -​ 29 พฤษภาคม 2565 ณ A.V. HOME อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 20:43 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
หน้าที่ 1

1