ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ปฐพีศาสตร์
1 2 3 4 5 Next

คณาจารย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลักสูตรปฐพีศาสตร์ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคนิคการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน และจัดทำแผนที่ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศูนย์ฯ ณ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว ในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:48 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการฐานข้อมูลการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปใช้ในการวางแผนสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเกษตร รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยการใช้โปรแกรม Microsoft excel เบื้องต้นเพื่อการเกษตรในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาความหมายของตัวเลข ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9:07 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจต่างประเทศ ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และรับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศในภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องSE202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการฟาร์ม การใช้ชีวิตต่างแดน การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะแก่รุ่นน้องที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานสหกิจต่างประเทศในปีถัดไป   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13:17 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรเคมี เกษตรธรรมชาติ และเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท เฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี, บริษัท อีสเวสท์ซีด จำกัด จังหวัดนนทบุรี, บริษัท ไทยเซนทรัลเคมี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท ไบเออร์จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ชีวิต อาชีพ และพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย SE113 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานวิจัย การทดลอง การศึกษาค้นคว้า ในหัวข้อปัญหาพิเศษทางด้านปฐพีศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ และนำเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ในรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาได้นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานภายนอกเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยถือเสมือนว่านักศึกษาเป็นพนักงานคนหนึ่งในหน่วยงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่ใช้ในการทำงาน รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ มีความกล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อการทำงาน ก่อนที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรปฐพีศาสตร์ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ นิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในรายวิชา การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ (ผษ499) จำนวน 12 คน ณ บริษัทคิราริ จำกัด เมืองอิเบทสึ และบริษัทโอซึกะ ฟาร์ม เมืองชินชิโนะทสึ จังหวัดฮอกไกโด และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางเคมี และแปลงสาธิตทางการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยโอบิฮิโร่ รวมถึงการเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัทโทกุจิ โนโจ จำกัด เมืองโอบิฮิโร่ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14:08 น.
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 Next