ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ปฐพีศาสตร์

อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปฐพีศาสตร์ ได้นำนักศึกษารายวิชาดินป่าไม้ (ดป434) ไปฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เรียนรู้จากสภาพพื้นที่จริง โดยศึกษาลักษณะของดินในพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งดินมีลักษณะการสะสมอินทรียวัตถุในดินชั้นล่าง เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ บริเวณป่าบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11:55 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อปีที่ 4 โดยในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และน.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้นำนักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ ไปทำกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการดำนาปลูกข้าว เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่มีมายาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ไม่ให้หายไป    ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10:08 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมไหว้ครูสาขาปฐพีศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง พร้อมแนะนำนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิต การวางแผนการเรียน และการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รวมถึงด้านความประพฤติ ความมีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไหว้ครูสาขาปฐพีศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจริยธรรมอันดีงาม เป็นการแสดงความกตัญญู ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ และเป็นการธำรงไว้ซึ่งประเพณีนิยมอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 9:46 น.
“เพิ่มพูนประสบการณ์ต่างประเทศ” คณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับความร่วมมือกับฟาร์มในฮอกไกโด โดยส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พศ. 2562 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดโครงการสหกิจต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ฟาร์มบริษัท คิราริจำกัด เขตมิฮาระ เมืองอิเบทสึ และบริษัท โอซึกะฟาร์ม เขตมินนามิ เมืองชินชิโนะทสึ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ได้ส่งนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสาขาปฐพีศาสตร์จำนวน 6 คน สาขาพืชไร่ 1 คน สาขาพืชผัก 3 คน และสาขาไม้ผล 2 คนโดยมีผู้ประสานงานโครงการคือ นส. สุลาวัลย์ อาทิตย์ และ นส.เพ็ญนภา ทีรอม ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส และเพิ่มประสบการณ์ในการทำการเกษตรในระบบเกษตรของเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นและได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และได้เรียนรู้การจัดการในระดับฟาร์มและนอกจากนั้นนักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นที่ดีงามและระเบียบวินัยและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้โดยนักศึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานในฟาร์มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562    ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:51 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจากฐานรากสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและมีความเท่าทันทางเทคโนโลยี สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรอย่างแม่นยำ จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจากฐานรากสู่การเกษตรสมัยใหม่ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการและวิธีใช้เครื่องมือทางปฐพีศาสตร์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้ทดลองบูรณาการข้อมูลสภาพอากาศ กายภาพ และวินิจฉัยคุณภาพดินเพื่อควบคุมปัจจัยผันแปร เช่น ดิน น้ำ สภาพอากาศ และเป็นการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ม่อนเหนือ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 11:25 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ ในการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ทางปฐพีศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมถึงทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง มีความเท่าทันทางเทคโนโลยี สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในเนื้อหาและทักษะวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสื่อในการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ STEM และเทคนิคและวิธีการจัดทำรายงานวิจัยและเอกสารวิชาการด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft word และการใช้งาน Microsoft Excel ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9:36 น.
หน้าที่ 2