ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ปฐพีศาสตร์

สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานบูรณาการในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ด้านการสำรวจดิน เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เคมีดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ณ จังหวัดตาก สุพรรณบุรี เพชรบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะเพื่อการใช้ชีวิตและอาชีพ พัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน โดยวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้เดินทางไปศึกษาดูวัตถุต้นกำเนิดดินและลักษณะของดิน ซากฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน ณ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก วันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน โดยยึดหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสีย ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้เข้าศึกษาดูการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน และการเผาถ่านชีวภาพ (Biochar) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังได้เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อดินที่เป็นปัญหาและทรัพยากรดินภาคกลางพร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน และห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และกิจกรรมภาคสนามในการศึกษาดินเปรี้ยวจัด ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 11:25 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาและนักศึกษานำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์ สังเคราะห์หัวข้อหรือเรื่องที่น่าสนใจทางด้านปฐพีศาสตร์ และนำเสนอผลงานในห้องเรียน ฝึกให้จัดรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการอย่างเป็นทางการ เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น กล้าแสดงออก และเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งนักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานภายนอก ถือเสมือนว่านักศึกษาเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 113 คน   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15:33 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้ดำเนินการประสานและจัดโครงการสหกิจต่างประเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2562 โดยเบื้องต้นได้ประสานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นและได้เชิญคุณเพ็ญนภา ทีรอม มาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน ก่อนเดินทางไปสหกิจ ณ ห้อง AP language center อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาเข้าโครงการนี้จำนวน 14 คน ประกอบด้วย สาขาปฐพีศาสตร์ พืชไร่ ไม้ผลและพืชสวน โดยมีผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร เป็นผู้ประสานและที่ปรึกษาโครงการสหกิจต่างประเทศ   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13:21 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม โดยในวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ และอ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ได้นำนักศึกษารายวิชาสำรวจดิน (ดป 441) นักศึกษารายวิชาการประเมินที่ดิน (ดป 444) และนักศึกษารายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ (ดป 447) ไปฝึกปฏิบัติงานภาคสนามด้านการสำรวจดิน การประเมินที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) (บูรณาการรายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์) ณ พื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ จากการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริง   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 16:03 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และน.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาปฐพีศาสตร์ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ณ อุทยานการเรียนรู้ชุมชนคนรักษ์ป่า หมู่บ้านปางจำปี อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความหลากหลายของป่าต้นน้ำ ระบบนิเวศลำน้ำแม่ลายน้อย การอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำโดยการจัดแนวอนุรักษ์เพื่อให้ปลาสามารถอยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ได้ เรียนรู้การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชนทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่จะต้องดูแลรักษาฟื้นฟูให้สมบูรณ์ และพื้นที่ป่าใช้สอยซึ่งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เรียนรู้การบริหารจัดการป่าไม้ตั้งแต่การฟื้นฟู การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ บนพื้นฐานความพอเพียงและยั่งยืน    ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14:40 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และน.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ำ เพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ด้อย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดำริ   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10:56 น.
หน้าที่ 3