ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ปฐพีศาสตร์

เนื่องในโอกาสงาน 20 ปีปฐพีศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าสาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทำบุญสืบชะตาอาคารเรียนในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 15:53 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และน.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาปฐพีศาสตร์ ไปทำกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อาชีพทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทยและเป็นอาชีพของบรรพบุรุษ และเพื่อสืบสานประเพณีการดำนา เกี่ยวข้าว ให้คงอยู่ในวิถีชุมชนของท้องถิ่นสืบไป   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14:56 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการสหกิจศึกษาประจำหลักสูตรปฐพีศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ได้นำเสนอผลการฝึกสหกิจต่างประเทศ ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่นักศึกษาจะได้นำเสนอประสบการณ์ในด้านการเกษตรของเกษตรกรในต่างประเทศ การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการในระดับฟาร์ม นอกจากนั้นยังเป็นการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ดีงามและสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14:37 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในวันที่ 12 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และน.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรม ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดอินทขิล วัดพันเตา เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาร่วมกัน   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14:15 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และน.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องจากชุมชนป่าสักงามเป็นสถานที่ศึกษาตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำโดยการสร้างฝายแม้วในผืนป่าต้นน้ำ และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับป่า   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13:51 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูสาขา และให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13:41 น.
หน้าที่ 4