ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ปฐพีศาสตร์
Prev1 2 3 4 5

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและการผลิตปุ๋ยร่วมกับหลักสูตรเกษตรเคมี ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ และน.ส.นุจรีย์ พรหมโสภา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ และเกษตรเคมี ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ไทยเซนทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง ข้าวตราฉัตร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด จังหวัดอยุธยา บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16:40 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และน.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ณ อุทยานการเรียนรู้ชุมชนคนรักษ์ป่า หมู่บ้านปางจำปี อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาความคิดแบบอิสระ เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีระบบเกษตร การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16:35 น.
สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และน.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ สามารถพัฒนาการเรียนรู้และปรับใช้ในการเรียนและการดำรงชีพต่อไปในอนาคต   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16:31 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสหกิจศึกษาประจำหลักสูตรปฐพีศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์สาขาปฐพีศาสตร์ได้นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และได้มีการนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในการติดตามนิเทศงานของนักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจ และเพื่อให้นักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจศึกษาได้ฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16:25 น.
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในวันที่ 15 มกราคม 2557 ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และ น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงความเป็นมาของศูนย์ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งเรื่องระบบการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ และการเกษตรกรรม ผ่านการศึกษาดูงานภายในศูนย์ เป็นการเพิ่มพูนแนวโน้มการเรียนรู้ในเชิงพัฒนาต่อไปในอนาคต   ผู้บันทึก น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ลงเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 10:39 น.
กิจกรรมเสวนาวิชาการศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน 15 ปี ปฐพีศาสตร์ พร้อมทำบุญสืบชะตาอาคารเรียนฯ 8 ธันวาคม 2556    ผู้บันทึก น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ ลงเมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 14:23 น.
หน้าที่ 5

Prev1 2 3 4 5