ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน เกษตรเคมี
1

อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง และ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรเคมี นักนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน ดูงานนอกสถานที่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ศูนย์นครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด จังหวัดนครปฐม 4. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2562 สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งทางหลักสูตรเกษตรเคมี ให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธ์ และวัสดุเกษตร ให้มีความรู้ด้านประสบการวิชาชีพเฉพาะสาขาได้ ทั้งยังได้มีการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ และเพิ่มพูนแนวโน้มการเรียนรู้เชิงพัฒนาต่อไปในอนาคต  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:29 น.
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้ารับทุนการศึกษาจาก ดร.ประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2559 จำนวน 3 ทุน ทุนละ15,00 บาท ได้แก่ 1. นางสาว ชาคริยา กองเอียด 2. นางสาว ศิริพร วิชาดี 3. นางสาวศุภากร ดวงเนตร โดยเข้ารับทุนดังกล่าวเมื่อพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 16:21 น.
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรเคมี เข้าร่วมโครงการนักศึกษาพบที่ปรึกษา และกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาเกษตรเคมี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย SE 113 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 15:06 น.
นักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงโรงเรียนและสร้างของเล่นช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กโรงเรียนบ้านบวกจั่น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบวกจั่น ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 15:03 น.
สัมมนาวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ. 2558   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14:57 น.
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี ปีที่ 3 พ.ศ. 2558   ผู้บันทึก อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14:50 น.
หน้าที่ 1

1