ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามการบริหารโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยมีนักศึกษารุ่นที่ 15 ที่เรียนรายวิชาการบริหารโครงการพัฒนา (พภ 531) เข้าร่วมโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดเพรชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ...ภาพ/ข่าว:สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน  ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15:12 น.
การนำนักศึกษารุ่นที่ 15 ออกพื้นที่ภาคสนาม Unknown Area และการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาพภ 532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา ณ บ้านเปายางเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านเปายางใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15:07 น.
การนำนักศึกษารุ่นที่ 15 ออกพื้นที่ภาคสนาม Known Area และการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา รายวิชาพภ 532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา ณ บ้านปางจำปี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านกำแพงหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15:05 น.
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561    ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:08 น.
ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติมาบรรยายแก่นักศึกษาและผู้สนใจหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ ""พระราชปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 9:55 น.
หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ+ข่าว:สาขาวิชาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 15:53 น.
หน้าที่ 4