ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

การนำนักศึกษารุ่นที่ 15 ออกพื้นที่ภาคสนาม Known Area และการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา รายวิชาพภ 532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา ณ บ้านปางจำปี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านกำแพงหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561  ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15:05 น.
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561    ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:08 น.
ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติมาบรรยายแก่นักศึกษาและผู้สนใจหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ ""พระราชปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 9:55 น.
หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ+ข่าว:สาขาวิชาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 15:53 น.
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ ชั้น 2อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 18:04 น.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงานและผู้นำชุมชนศึกษาดูงาน เรื่องหลักการบริหารจัดการชุมชนภายใต้ศาสตร์พระราชา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวต้อนรับได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ บรรยายเกี่ยวกับทฤษฏีการพัฒนาชุมชนตามศาสตรพระราชา และอาจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน บรรยายให้ความรู้ตัวอย่างการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านแม่ทา จังหวัดลำพูนและบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาพ/ข่าว:สาขาวิชาภูมิสังคม   ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16:36 น.
หน้าที่ 4