ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
Prev1 2 3 4 5

ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ สู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา โพธิสุวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมต้อนรับและบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 307 ชั้น 3 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ภาพ/ข่าว: สาขาวิชาภูมิสังคม  ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16:24 น.
พิธีรดน้ําดําหัวคณาจารย์อาวุโส เพื่อสืบทอดประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจําปี 2561 คณาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมรดน้ําดําหัวคณาจารย์อาวุโสของหลักสูตร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:42 น.
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 40 ประจาปีการศึกษา 2559-2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:35 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
หน้าที่ 5

Prev1 2 3 4 5