ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> วิทยาการสมุนไพร
- วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาการสมุนไพรร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตรและเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้อง PT212 อาคารเพิ่มพูล ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจจำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางพืชสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่น และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์องค์ความรู้ของสมุนไพรไทย  ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42 น.

 • 2019-06-19-11-47-05-923362Y05.jpg
 • 2019-06-19-11-47-06-150568Q23.jpg
 • 2019-06-19-11-47-08-757204LS8.jpg
 • 2019-06-19-11-47-08-757204lmJ.jpg
 • 2019-06-19-11-47-11-313287CKU.jpg
 • 2019-06-19-11-47-11-475785csz.jpg
 • 2019-06-19-11-47-13-600822hlE.jpg
 • 2019-06-19-11-47-13-775950uR5.jpg
 • 2019-06-19-11-47-14-841681i06.jpg
 • 2019-06-19-11-47-15-007673aot.jpg
 • 2019-06-19-11-47-15-412497hjo.jpg
 • 2019-06-19-11-47-15-732976qy6.jpg

หน้าที่ 1