ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> วิทยาการสมุนไพร
- วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาการสมุนไพรร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตรและเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้อง PT212 อาคารเพิ่มพูล ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจจำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางพืชสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่น และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์องค์ความรู้ของสมุนไพรไทย  ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42 น.

 • 2019-06-19-11-47-15-956202qC1.jpg
 • 2019-06-19-11-47-16-387769tOV.jpg
 • 2019-06-19-11-47-16-522526rL1.jpg
 • 2019-06-19-11-47-16-983185fgA.jpg
 • 2019-06-19-11-47-17-097585iD1.jpg
 • 2019-06-19-11-47-17-682915su4.jpg
 • 2019-06-19-11-47-17-756311hZ5.jpg
 • 2019-06-19-11-47-18-308459cNV.jpg
 • 2019-06-19-11-47-18-410263fIO.jpg
 • 2019-06-19-11-47-18-926148moN.jpg
 • 2019-06-19-11-47-18-986156pRX.jpg
 • 2019-06-19-11-47-19-578723kBV.jpg

หน้าที่ 2