ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> วิทยาการสมุนไพร
- วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาการสมุนไพรร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตรและเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้อง PT212 อาคารเพิ่มพูล ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจจำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางพืชสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่น และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์องค์ความรู้ของสมุนไพรไทย  ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42 น.

  • 2019-06-19-11-47-19-787802b58.jpg
  • 2019-06-19-11-47-20-225414muB.jpg
  • 2019-06-19-11-47-20-429703axT.jpg
  • 2019-06-19-11-47-20-837049fHN.jpg
  • 2019-06-19-11-47-21-211271OV7.jpg
  • 2019-06-19-11-47-21-533562vOR.jpg
  • 2019-06-19-11-47-21-974579gtX.jpg
  • 2019-06-19-11-47-22-130363ek9.jpg
  • 2019-06-19-11-47-22-595205GU3.jpg
  • 2019-06-19-11-47-22-716250zS8.jpg

หน้าที่ 3