ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรปฐพีศาสตร์ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ นิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในรายวิชา การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ (ผษ499) จำนวน 12 คน ณ บริษัทคิราริ จำกัด เมืองอิเบทสึ และบริษัทโอซึกะ ฟาร์ม เมืองชินชิโนะทสึ จังหวัดฮอกไกโด และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางเคมี และแปลงสาธิตทางการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยโอบิฮิโร่ รวมถึงการเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัทโทกุจิ โนโจ จำกัด เมืองโอบิฮิโร่ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14:08 น.

 • 2019-09-11-14-09-22-876619sHT.jpg
 • 2019-09-11-14-09-22-893727huR.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-003360adi.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-060439mX6.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-151906ipO.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-422250EGJ.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-540397lGZ.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-558351dwV.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-686392GNX.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-796195cxR.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-918500jW3.jpg
 • 2019-09-11-14-09-23-939580aFZ.jpg

หน้าที่ 1