ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรปฐพีศาสตร์ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ นิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในรายวิชา การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ (ผษ499) จำนวน 12 คน ณ บริษัทคิราริ จำกัด เมืองอิเบทสึ และบริษัทโอซึกะ ฟาร์ม เมืองชินชิโนะทสึ จังหวัดฮอกไกโด และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางเคมี และแปลงสาธิตทางการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยโอบิฮิโร่ รวมถึงการเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัทโทกุจิ โนโจ จำกัด เมืองโอบิฮิโร่ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14:08 น.

 • 2019-09-11-14-09-24-061052jtz.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-076870gOP.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-212811bm5.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-230822gK4.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-380945zY4.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-506023MV5.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-593092crH.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-872296gLM.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-950356dNS.jpg
 • 2019-09-11-14-09-24-997473QX5.jpg
 • 2019-09-11-14-09-25-090464fxD.jpg
 • 2019-09-11-14-09-25-151386kK4.jpg

หน้าที่ 2