ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรปฐพีศาสตร์ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับ นิเทศติดตามและประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในรายวิชา การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ (ผษ499) จำนวน 12 คน ณ บริษัทคิราริ จำกัด เมืองอิเบทสึ และบริษัทโอซึกะ ฟาร์ม เมืองชินชิโนะทสึ จังหวัดฮอกไกโด และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางเคมี และแปลงสาธิตทางการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยโอบิฮิโร่ รวมถึงการเจรจาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัทโทกุจิ โนโจ จำกัด เมืองโอบิฮิโร่ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14:08 น.

  • 2019-09-11-14-09-25-469737gV7.jpg
  • 2019-09-11-14-09-25-524633gmO.jpg
  • 2019-09-11-14-09-25-668840qy7.jpg
  • 2019-09-11-14-09-25-683317bX5.jpg

หน้าที่ 3