ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย SE113 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานวิจัย การทดลอง การศึกษาค้นคว้า ในหัวข้อปัญหาพิเศษทางด้านปฐพีศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ และนำเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ในรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาได้นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานภายนอกเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยถือเสมือนว่านักศึกษาเป็นพนักงานคนหนึ่งในหน่วยงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่ใช้ในการทำงาน รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ มีความกล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อการทำงาน ก่อนที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15:16 น.

 • 2019-10-29-15-16-13-927406htx.jpg
 • 2019-10-29-15-16-14-090935uFN.jpg
 • 2019-10-29-15-16-15-147630hn0.jpg
 • 2019-10-29-15-16-15-410564glJ.jpg
 • 2019-10-29-15-16-16-157727F19.jpg
 • 2019-10-29-15-16-17-543224C69.jpg
 • 2019-10-29-15-16-18-689529ex1.jpg
 • 2019-10-29-15-16-18-952553cfi.jpg
 • 2019-10-29-15-16-20-020315puE.jpg
 • 2019-10-29-15-16-20-362452gzM.jpg
 • 2019-10-29-15-16-21-012208cpU.jpg
 • 2019-10-29-15-16-21-723212yOT.jpg

หน้าที่ 1