ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> ปฐพีศาสตร์
- สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรเคมี เกษตรธรรมชาติ และเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท เฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี, บริษัท อีสเวสท์ซีด จำกัด จังหวัดนนทบุรี, บริษัท ไทยเซนทรัลเคมี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท ไบเออร์จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ชีวิต อาชีพ และพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01 น.

 • 2019-11-13-14-02-44-915357izK.jpg
 • 2019-11-13-14-02-44-915373GKY.jpg
 • 2019-11-13-14-02-45-398555DGW.jpg
 • 2019-11-13-14-02-45-398596AXZ.jpg
 • 2019-11-13-14-02-45-808442gtO.jpg
 • 2019-11-13-14-02-45-842947hkY.jpg
 • 2019-11-13-14-02-46-232311nEH.jpg
 • 2019-11-13-14-02-46-268249FY7.jpg
 • 2019-11-13-14-02-46-634309tTW.jpg
 • 2019-11-13-14-02-46-681296rIP.jpg
 • 2019-11-13-14-02-47-364618fS9.jpg
 • 2019-11-13-14-02-47-380768f36.jpg

หน้าที่ 1