ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> ปฐพีศาสตร์
- สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรเคมี เกษตรธรรมชาติ และเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท เฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี, บริษัท อีสเวสท์ซีด จำกัด จังหวัดนนทบุรี, บริษัท ไทยเซนทรัลเคมี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท ไบเออร์จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ชีวิต อาชีพ และพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01 น.

 • 2019-11-13-14-02-47-744880htE.jpg
 • 2019-11-13-14-02-47-785134PZ1.jpg
 • 2019-11-13-14-02-48-141124qB1.jpg
 • 2019-11-13-14-02-48-174415DK4.jpg
 • 2019-11-13-14-02-48-541610cdz.jpg
 • 2019-11-13-14-02-48-587461qJR.jpg
 • 2019-11-13-14-02-48-959193oY5.jpg
 • 2019-11-13-14-02-49-319120gkP.jpg
 • 2019-11-13-14-02-49-380310owG.jpg
 • 2019-11-13-14-02-49-744862fp4.jpg
 • 2019-11-13-14-02-49-779218iJZ.jpg
 • 2019-11-13-14-02-50-149230mGR.jpg

หน้าที่ 2