ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> ปฐพีศาสตร์
- สาขาปฐพีศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรเคมี เกษตรธรรมชาติ และเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท เฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี, บริษัท อีสเวสท์ซีด จำกัด จังหวัดนนทบุรี, บริษัท ไทยเซนทรัลเคมี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท ไบเออร์จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ชีวิต อาชีพ และพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01 น.

  • 2019-11-13-14-02-50-197926jQZ.jpg
  • 2019-11-13-14-02-50-557272tB0.jpg
  • 2019-11-13-14-02-50-609257alo.jpg
  • 2019-11-13-14-02-50-960490ivA.jpg

หน้าที่ 3