ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสถาบันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนาและชนเผ่าในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเครือข่าย เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ทั้งนี้เพื่อความมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ทั้งในเชิงสุขภาพและการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านล้านนา และชนเผ่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง..  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 12:27 น.

 • 2020-07-02-12-28-27-794574rvK.jpg
 • 2020-07-02-12-28-27-812985fzF.jpg
 • 2020-07-02-12-28-27-999150eNT.jpg
 • 2020-07-02-12-28-28-017097CM6.jpg
 • 2020-07-02-12-28-28-481750fqD.jpg
 • 2020-07-02-12-28-28-610564uOX.jpg
 • 2020-07-02-12-28-29-002527vC8.jpg
 • 2020-07-02-12-28-29-159996lwH.jpg
 • 2020-07-02-12-28-29-601324juU.jpg
 • 2020-07-02-12-28-29-742825pxY.jpg
 • 2020-07-02-12-28-30-120886crv.jpg
 • 2020-07-02-12-28-30-254829xAX.jpg

หน้าที่ 1