ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> วิทยาการสมุนไพร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร" ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ "ปฏิบัติบัติการสกัดน้ำมันจากสมุนไพiระบบสกัดเย็นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร" โดย อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ "การแปรรูปสบู่จากสารสกัดแก่นฝาง" โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ "การแปรรูปเจลแอลกอฮอล์ส่วนผสมจากสารสกัดแก่นฝาง" โดยอาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:48 น.

 • 2020-07-02-16-51-30-612837F78.jpg
 • 2020-07-02-16-51-40-224701dlz.jpg
 • 2020-07-02-16-51-51-260726tJ5.jpg
 • 2020-07-02-16-52-04-720171J34.jpg
 • 2020-07-02-16-52-13-917221opL.jpg
 • 2020-07-02-16-52-39-013439apL.jpg
 • 2020-07-02-16-52-46-126612kE8.jpg
 • 2020-07-02-16-53-03-380330lqJ.jpg
 • 2020-07-02-16-53-08-844347mAO.jpg
 • 2020-07-02-16-56-52-688880vFX.jpg
 • 2020-07-02-16-56-57-101509gKT.jpg
 • 2020-07-02-16-57-05-238869u18.jpg

หน้าที่ 2