ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> วิทยาการสมุนไพร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร" ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ "ปฏิบัติบัติการสกัดน้ำมันจากสมุนไพiระบบสกัดเย็นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร" โดย อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ "การแปรรูปสบู่จากสารสกัดแก่นฝาง" โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ "การแปรรูปเจลแอลกอฮอล์ส่วนผสมจากสารสกัดแก่นฝาง" โดยอาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:48 น.

 • 2020-07-02-16-57-09-552798qU5.jpg
 • 2020-07-02-16-57-32-561381dI3.jpg
 • 2020-07-02-16-57-39-505004cnr.jpg
 • 2020-07-02-16-57-57-602035gJ9.jpg
 • 2020-07-02-16-58-03-737751lP1.jpg
 • 2020-07-02-16-58-08-818348rW2.jpg
 • 2020-07-02-16-58-12-316979wE0.jpg
 • 2020-07-02-16-58-17-090816hA4.jpg
 • 2020-07-02-16-58-32-054605dmW.jpg
 • 2020-07-02-16-58-43-722336tE7.jpg
 • 2020-07-02-16-58-46-796542hT8.jpg
 • 2020-07-02-16-58-56-168742mu2.jpg

หน้าที่ 3