ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- อาจารย์ ดร. สุธีระ เหิมฮึก ได้รับหนังสือเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของชนิดไม้ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสืออ้างอิงเลขที่ ทส. 1614.6.62/303 ให้ทำการสำรวจโครงสร้างของสังคมพืชป่าไม้ภายใต้โครงการฯ ร่วมกับ นายสุเมธ ธรรมนิยม นักวิชาการป่าไม้หัวหน้าโครงการ ฯ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนักศึกษาของสาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยจะได้ทำการศึกษาโครงการนี้และตรวจสอบร่วมกันในการติดตามแปลงวิจัยถาวรเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2565   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:41 น.

1
  • 2020-07-22-13-41-38-223622fl9.jpg
  • 2020-07-22-13-41-38-233618cAH.jpg
  • 2020-07-22-13-41-38-476696muz.jpg
  • 2020-07-22-13-41-38-491158GJT.jpg
  • 2020-07-22-13-41-38-604657kS2.jpg
  • 2020-07-22-13-41-38-608967sz7.jpg
  • 2020-07-22-13-41-38-722599AMW.jpg

หน้าที่ 1
1