ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- นักศึกษาระดับปริญญาโท ของสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร นางสาวน้ำฤทัย วันสา ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดี ในผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์ไม้ฟืนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (T-FREN11) ในระบบ online /on-site ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ คณะวนศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.สุธีระ เหิมฮึก/ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล/ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี  ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15:50 น.

1
  • 2022-01-27-15-50-24-121457cnw.jpg
  • 2022-01-27-15-50-24-176198mwC.jpg
  • 2022-01-27-15-50-24-644850bM2.jpg
  • 2022-01-27-15-50-24-662630qx5.jpg
  • 2022-01-27-15-50-25-009022VX9.jpg
  • 2022-01-27-15-50-25-123502nos.jpg

หน้าที่ 1
1