ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาพืชไร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายใต้หัวข้อโครงการ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ เหิมฮึก และ อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 64 ท่าน ประกอบไปด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัททางเวชภัณฑ์ และผู้ที่สนใจ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15:48 น.

1
  • 2022-08-04-15-48-59-252019rLS.jpg
  • 2022-08-04-15-48-59-253040aKV.jpg
  • 2022-08-04-15-49-01-580298cF1.jpg
  • 2022-08-04-15-49-01-587117kvE.jpg
  • 2022-08-04-15-49-03-708223dsE.jpg
  • 2022-08-04-15-49-03-774525vR3.jpg
  • 2022-08-04-15-49-05-731719bfq.jpg
  • 2022-08-04-15-49-05-793443kV1.jpg
  • 2022-08-04-15-49-06-047204d27.jpg
  • 2022-08-04-15-49-06-160970rJ2.jpg

หน้าที่ 1
1