ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์” เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้กับนักศึกษาของหลักสูตรฯ สามารถพัฒนาหัวข้องานวิจัยได้อย่างครบถ้วน และสามารถนำหัวข้องานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดในการทำดุษฏีนิพนธ์ต่อไปในอนาคต   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:05 น.

 • 2022-08-05-18-06-01-709625ABU.jpg
 • 2022-08-05-18-06-01-710793aK7.jpg
 • 2022-08-05-18-06-02-133143xXZ.jpg
 • 2022-08-05-18-06-02-262084JPY.jpg
 • 2022-08-05-18-06-02-647062uNV.jpg
 • 2022-08-05-18-06-02-749398ao5.jpg
 • 2022-08-05-18-06-03-119302mFW.jpg
 • 2022-08-05-18-06-03-241169LOV.jpg
 • 2022-08-05-18-06-03-605638bAD.jpg
 • 2022-08-05-18-06-03-811060HW4.jpg
 • 2022-08-05-18-06-04-095484sB5.jpg
 • 2022-08-05-18-06-04-256211rDZ.jpg

หน้าที่ 1