ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษในเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการคนเก่ง" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่อง "การวิจัยทางสังคมศาสตร์" ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:11 น.

 • 2022-08-05-18-11-59-007843bV5.jpg
 • 2022-08-05-18-11-59-007929QSZ.jpg
 • 2022-08-05-18-11-59-551300EIL.jpg
 • 2022-08-05-18-11-59-563600CDJ.jpg
 • 2022-08-05-18-12-00-125221txB.jpg
 • 2022-08-05-18-12-00-132771fiz.jpg
 • 2022-08-05-18-12-00-628777IQ6.jpg
 • 2022-08-05-18-12-00-639054bF9.jpg
 • 2022-08-05-18-12-01-096302GJ9.jpg
 • 2022-08-05-18-12-01-117449cj4.jpg
 • 2022-08-05-18-12-01-619317hFY.jpg
 • 2022-08-05-18-12-01-633266coU.jpg

หน้าที่ 1