ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดย นางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ และ นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2) “แนวทางการดำเนินงานวิจัย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3)“แนวทางการเขียนเอกสาร เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 21:02 น.

 • 2022-08-30-21-03-26-640820mMN.jpg
 • 2022-08-30-21-03-30-152034iEX.jpg
 • 2022-08-30-21-03-34-464821oIQ.jpg
 • 2022-08-30-21-03-35-787961tC0.jpg
 • 2022-08-30-21-03-38-239203qZ3.jpg
 • 2022-08-30-21-03-40-121893AHJ.jpg
 • 2022-08-30-21-03-43-060764dk3.jpg
 • 2022-08-30-21-03-57-988492HMW.jpg
 • 2022-08-30-21-03-59-756920kD4.jpg
 • 2022-08-30-21-04-16-847732dFR.jpg
 • 2022-08-30-21-04-26-962882dQ9.jpg
 • 2022-08-30-21-04-41-032047BTU.jpg

หน้าที่ 1