ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และนักศึกษาระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่) เป็นวิทยากรฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง “การคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ และการทดสอบคุณภาพเมล็ดไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์” ให้แก่เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ และนักปฏิบัติงานภาคสนามของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 20:19 น.

1
  • 2022-09-09-20-20-03-963335lLP.jpg
  • 2022-09-09-20-20-03-964168ruM.jpg
  • 2022-09-09-20-20-04-433621QX2.jpg
  • 2022-09-09-20-20-04-472532iCW.jpg
  • 2022-09-09-20-20-04-867748nqv.jpg
  • 2022-09-09-20-20-04-889513mJ8.jpg
  • 2022-09-09-20-20-05-132756NUZ.jpg
  • 2022-09-09-20-20-05-289181xP6.jpg

หน้าที่ 1
1