ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชไร่
- คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเพาะต้นอ่อนทานตะวัน กล่าวรายงานโดยนายสุชาติ จันทร์แก้ว เปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) “ความทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ ลักษณะ ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ และการบริหารจัดการในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” โดย อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 2)“เทคนิคการการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:30 น.

 • 2022-09-14-20-32-16-598661clH.jpg
 • 2022-09-14-20-32-16-611382tZ2.jpg
 • 2022-09-14-20-32-17-569559dH4.jpg
 • 2022-09-14-20-32-17-575478prN.jpg
 • 2022-09-14-20-32-18-805344mrJ.jpg
 • 2022-09-14-20-32-18-895452FMQ.jpg
 • 2022-09-14-20-32-19-749270qEU.jpg
 • 2022-09-14-20-32-19-863293fI0.jpg
 • 2022-09-14-20-32-20-637661BIT.jpg
 • 2022-09-14-20-32-20-828882gAG.jpg
 • 2022-09-14-20-32-21-643868k23.jpg
 • 2022-09-14-20-32-21-792512zX5.jpg

หน้าที่ 2