ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชไร่
- คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเพาะต้นอ่อนทานตะวัน กล่าวรายงานโดยนายสุชาติ จันทร์แก้ว เปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) “ความทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ ลักษณะ ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ และการบริหารจัดการในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” โดย อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 2)“เทคนิคการการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:30 น.

 • 2022-09-14-20-32-22-476578GHJ.jpg
 • 2022-09-14-20-32-22-645616oDQ.jpg
 • 2022-09-14-20-32-23-361310w02.jpg
 • 2022-09-14-20-32-23-569854nPX.jpg
 • 2022-09-14-20-32-24-486124ET6.jpg
 • 2022-09-14-20-32-24-638987cyI.jpg
 • 2022-09-14-20-32-25-373392knq.jpg
 • 2022-09-14-20-32-25-608222AHX.jpg
 • 2022-09-14-20-32-26-226486fpK.jpg
 • 2022-09-14-20-32-26-478462kO9.jpg
 • 2022-09-14-20-32-27-108908ahn.jpg
 • 2022-09-14-20-32-27-379925DG2.jpg

หน้าที่ 3