ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชไร่
- คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเพาะต้นอ่อนทานตะวัน กล่าวรายงานโดยนายสุชาติ จันทร์แก้ว เปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) “ความทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ ลักษณะ ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ และการบริหารจัดการในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” โดย อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 2)“เทคนิคการการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:30 น.

  • 2022-09-14-20-32-27-994277gvx.jpg
  • 2022-09-14-20-32-28-258419oV1.jpg
  • 2022-09-14-20-32-29-006970HL5.jpg
  • 2022-09-14-20-32-29-180655w38.jpg
  • 2022-09-14-20-32-29-959208KLT.jpg
  • 2022-09-14-20-32-30-124423bw7.jpg
  • 2022-09-14-20-32-30-779381sRU.jpg
  • 2022-09-14-20-32-30-919852myV.jpg

หน้าที่ 4