ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี และ ผศ. ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ประจำหลักสูตร วท. บ. (เกษตรศาสตร์) และคณะดำเนินโครงการวิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีและที่ปรึกษาโครงการ ฯ ร่วมส่งมอบหนังสือ :พรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์: ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพของพรรณไม้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในการนี้ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้รับมอบหนังสือ และระบบ website ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:58 น.

1
  • 2022-11-21-17-58-27-285043vS4.jpg
  • 2022-11-21-17-58-27-289103bvO.jpg
  • 2022-11-21-17-58-27-657593vJK.jpg
  • 2022-11-21-17-58-27-748387HT3.jpg
  • 2022-11-21-17-58-28-048974cFH.jpg

หน้าที่ 1
1