ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด งาน"45 ปีแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ“คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมการเกษตร ตอบโจทย์ เกษตรอินทรีย์” โดย คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)) และเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจผักอินทรีย์” ผู้ร่วมเสวนา 1. คุณมณฑา ไก่หิรัญ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 2. คุณทิวา จามะรี (บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด) 3. คุณสมรรถ พรมมา (บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีน โปรดักส์) 4. คุณมัทนา อภัยมูล (วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค) ผู้ดำเนินการเสวนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18:34 น.

 • 2022-12-16-18-34-50-862660uT8.jpg
 • 2022-12-16-18-34-50-870635et4.jpg
 • 2022-12-16-18-34-51-484802BT1.jpg
 • 2022-12-16-18-34-51-494112xG9.jpg
 • 2022-12-16-18-34-52-030994oIQ.jpg
 • 2022-12-16-18-34-52-030952cft.jpg
 • 2022-12-16-18-45-58-223604dkZ.jpg
 • 2022-12-16-18-45-58-225919RV3.jpg
 • 2022-12-16-18-45-58-805661jNX.jpg
 • 2022-12-16-18-45-58-806464wP5.jpg
 • 2022-12-16-18-45-59-259685ax4.jpg
 • 2022-12-16-18-45-59-306246cyO.jpg

หน้าที่ 1