ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากร ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงภาระงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 80-308 และห้อง 80-309 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ การกำหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2566 โดยอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Management System (PMS) สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ โดยคุณมยุรี แก้วประภา หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง และคุณลออศิริ พรมศร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 17:51 น.

1 2 3 4 5 Next
 • 2023-02-09-17-51-55-107940hKO.jpg
 • 2023-02-09-17-51-55-108037oQ3.jpg
 • 2023-02-09-17-51-56-007774BCY.jpg
 • 2023-02-09-17-51-56-063199wLV.jpg
 • 2023-02-09-17-51-56-484962atO.jpg
 • 2023-02-09-17-51-57-019762IWX.jpg
 • 2023-02-09-17-51-57-440129QV3.jpg
 • 2023-02-09-17-51-57-853653mpC.jpg
 • 2023-02-09-17-51-58-169728aJS.jpg
 • 2023-02-09-17-51-58-696121juA.jpg
 • 2023-02-09-17-51-58-865155qw4.jpg
 • 2023-02-09-17-51-59-118927M35.jpg

หน้าที่ 1
1 2 3 4 5 Next